Klauzula informacyjna

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Andrzej Woźniak wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Woźniak Andrzej „EuroGama” pod adresem al. Jerozolimskie 200 lok. 222, 02-486 Warszawa, NIP: 7971632019, REGON: 140029498.
 2. Dane kontaktowe administratora danych:
 3. telefon: 22 824 44 93;
 4. adres e-mail: biuro@eurogama.eu.
 5. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.
 6. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy z administratorem danych.
 7. Administrator danych przetwarzane dane osobowe w postaci danych identyfikacyjnych (imienia i nazwiska oraz nazwy firmy), danych adresowych, numeru identyfikacji podatkowej i innych numerów rejestrowych, numeru rachunku bankowego, danych kontaktowych (numer telefonu) oraz danych identyfikacyjnych osób wskazanych do kontaktu przez kontrahenta/klienta.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. zawieranie i realizacja umów zarówno z kontrahentami (tj. podmiotami świadczącymi usługi na rzecz administratora danych) jak i z klientami (tj. podmiotami korzystającymi z usług administratora danych), na podstawie zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. obsługa procesu reklamacyjnego, na podstawie obowiązku ciążącym na administratorze danych w związku z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. rachunkowych związanych z wystawianiem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie przepisów prawa podatkowego, w tym ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. archiwizacja danych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 5. marketing bezpośredni własnych produktów, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w szczególności w odpowiedzi na zapytania kierowane do administratora danych, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

III. Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

 

 1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być podwykonawcy – podmioty, z których usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. biura rachunkowe, kancelarie prawne.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać również operatorzy pocztowi, kurierzy lub inne firmy przewozowe za pośrednictwem których administrator danych realizuje dostawy produktów do klientów.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich tj. do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Okres przechowywania danych osobowych

 

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy niż 10 lat, chyba że wcześniej wycofano zgodę na przetwarzanie danych, a przetwarzanie danych nie może być kontynuowane na innej podstawie niż zgoda osoby, której dane dotyczą.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

 

 1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

[1] RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE